Các tầng đá mẹ bể Cửu Long Thuộc thềm Lục địa Việt Nam
Trích
CÁC TẦNG ĐÁ MẸ BỂ CỬU LONG THUỘC TH ỀM LỤC ĐỊA
VIỆT NAM

Bùi Thị Luận
Khoa Địa chất - Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Tóm tắt

Bể Cửu Long nằm ở phía Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. Kết quả phân tích
hàm lượng vật chất hữu cơ, các tầng đá mẹ phân bố trong trầm tích bể Cửu Long gồm:
Tầng Miocene dưới: các tập sét nghèo vật chất hữu cơ, Cacbon hữu cơ (Corg):
0.64-1.32%), vật liệu hữu cơ thuộc loại thực vật bậc cao, kerogen kiểu III, chủ yếu sinh
khí và ít dầu. Vật liệu hữu cơ chưa đến ngưỡng trưởng thành (Ro<0,6%).
Tầng Oligocene trên: các tập sét chứa vật liệu hữu cơ phong phú nhất, Corg:
1.84-2.85%, vật liệu hữu cơ được tích luỹ trong điều kiện cửa sông, biển mở, vũng vịnh
(vùng nước lợ) (kerogen kiểu II), một phần nhỏ vật chất hữu cơ có nguồn gốc đầm hồ
(kerogen kiểu I); loại thực vật bậc cao (kerogen kiểu III). Vật liệu hữu cơ đạt tới giai đoạn
đầu trưởng thành (Ro=0,58÷0,8%), có ưu thế sinh dầu.
Tầng Oligocene dưới: là những tập sét chứa hàm lượng vật chất hữu cơ thấp hơn
tầng Oligocene trên, Corg: 1.19-2.82%, kerogen kiểu II, III có khả năng sinh dầu và khí.
Vật liệu hữu cơ đạt tới mức trưởng thành cao (Ro=0,8÷1,35%).

SOURCE ROCKS IN CUULONG BASIN OF VIETNAM’S
CONTINENTAL SHELF

Bùi Thị Luận
Faculty of Geology - University of Natural Sciences

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: