Một số biện pháp bổ cập nhân tạo cho nước dưới đất khu vực đảo Phú Quý-Bình Thuận
Trích:
Nguyễn Phát Minh, Thiềm Quốc Tuấn
Khoa Địa chất - Đại học Khoa Học Tự Nhiên tp.Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Sự phát triển của Huyện đảo Phú Quý gắn liền với khả năng khai thác nước dưới
đất tồn tại trong khu vực. Sự hình thành nước dưới đất trong khu vực đảo có vai trò quyết
định cho tổng lượng khai thác nước dưới đất, phục vụ cho các hoạt động kinh tế của khu
vực.
Nhóm tác giả đề cập đến một số biện pháp bổ cập nhân tạo cho nước dưới đất
trong khu vực đảo Phú Quý, trên cơ sở tìm hiểu điều kiện địa chất thủy văn khu vực này.
Một số biện pháp bổ cập nhân tạo cho nước dưới đất được nhóm tác giả đề nghị.
- Tổ chức thu gom nước mưa vào các công trình giếng khai thác hiện có.
- Thực hiện các giếng khoan thu nước ở những nơi có địa hình trũng thấp
- Phổ biến biện pháp canh tác đất hiện hữu của cư dân.

SOME OF THE ARTIFICIAL RECHARGE METHODS FOR
GROUNDWATER IN PHU QUY ISLAND DISTRICT,
BINH THUAN PROVINCE

Nguyen Phat Minh, Thiem Quoc Tuan
Department of Geology - University of Natural Sciences-VNU.HCM

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: