Kết quả nghiên cứu bổ sung về hệ tầng ða Niêng (carbon hạ)
ở Tây Bắc Bộ
Tóm tắt. Hệ tầng ða Niêng (với tên gọi ban ñầu là "ñiệp ða Niêng”) ở Tây Bắc Bộ ñược Nguyễn
Xuân Bao [1] xác lập năm 1969 trong quá trình ño vẽ ñịa chất tờ Vạn Yên, tỉ lệ 1:200.000. Tuy
nhiên, trong một số công trình nghiên cứu về sau hệ tầng không ñược công nhận là một phân vị
ñộc lập. Khi khảo sát lại các mặt cắt của hệ tầng và vận dụng Qui phạm ñịa tầng Việt Nam (1994),
chúng tôi nhận thấy vẫn cần coi hệ tầng ða Niêng là một phân vị thạch ñịa tầng ñộc lập. Bài viết
này nhằm khẳng ñịnh ñiều ñó, bổ sung những tư liệu mới về nội dung, khối lượng cũng như về cơ
sở cổ sinh ñịnh tuổi cho hệ tầng.
Tài liệu trong bài viết chủ yếu do các tác giả tự thu thập, một phần khác do một trong hai tác
giả (ðNT) thu thập cùng ñồng nghiệp khi thực hiện ñề tài "Nghiên cứu cổ sinh ñịa tầng và tướng
ñá cổ ñịa lý các thành tạo trầm tích Devon thượng- Carbon hạ Bắc Việt Nam" [2]. Trong bài viết
này, các hóa thạch Trùng lỗ do ðoàn Nhật Trưởng xác ñịnh, các hoá thạch Răng nón - Tạ Hoà
Phương xác ñịnh.
Bài báo ñược hoàn thành với sự hỗ trợ kinh phí của chương trình Khoa học Tự nhiên, bộ Khoa
học và Công nghệ.

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: