Định hướng phát triển công tác địa vật lý trong điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, môi trường giai đoạn 2011 đến 2020, tầm nhìn 2030
Ngày 30 tháng 11 năm 2010 tại Hội
trường Liên đoàn Vật lý Địa chất, Cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học
Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam đã tổ chức Hội thảo
“Định hướng phát triển công tác Địa vật lý trong
điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, môi trường
giai đoạn 2011 đến 2020, tầm nhìn 2030” .
Tham dự Hội thảo có trên 100 đại biểu là
các nhà địa chất địa vật lý lão thành, lãnh đạo,
chuyên viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hội Khoa
học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Viện Khoa học
Địa chất và Khoáng sản, Viện Địa chất, Viện Vật
lý Địa cầu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, Trường Đại học Mỏ địa chất.v.v, lãnh
đạo và phụ trách chuyên môn Địa vật lý các Liên
đoàn, các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam, cùng toàn thể lãnh đạo, kỹ
sư, chuyên viên thuộc Liên đoàn Vật lý Địa chất.
Hội thảo đã nghe báo cáo về các kết quả
chủ yếu của công tác Địa vật lý trong điều tra địa
chất, khoáng sản, môi trường và phương hướng
phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Hội
thảo cũng đã nghe các báo cáo tham luận chuyên
đề về một số lĩnh vực của công tác Địa vật lý do
các nhà khoa học Địa vật lý và Địa chất ở trong và
ngoài ngành Tài nguyên và Môi trường trình bày
làm rõ thêm các nội dung của Hội thảo.
Hội thảo đã thống nhất các nội dung

Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: