M ỤC LỤC
PHẦN CHUNG Trang
Chương mởđầu 4
I. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 4
II. Phương pháp nghiên cứu 5
III. Khối lượng công việc 5
IV. Kết quảđạt được 5
Chương I: Vị trí địa lý, dân cư kinh tế quận ThủĐức và huyện Dĩ An tỉnh
Bình Dương 6
I. Vị trí địa lý 6
II. Điều kiện tự nhiên 6
III. Điều kiện địa chất 9
IV. Điều kiện kinh tế, nhân văn 10
Chương II: Lịch sử nghiên cứu địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy
văn 13
I. Lịch sử nghiên cứu địa chất thành phố Hồ Chí Minh
và quận ThủĐức 13
II. Lịch sử nghiên cứu địa chất địa chất thủy văn 16
III. Lịch sử nghiên cứu địa chất địa chất công trình 18
Chương III: Cấu trúc địa chất, địa mạo, tân kiến tạo và khoáng
sản liên quan 21
I. Cấu trúc địa chất 21
II. Đặc điểm địa mạo 30
III. Đặc điểm tân kiến tạo 34
IV. Các khoáng sản liên quan 36

PHẦN CHUYÊN ĐỀ
Chương I: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên khu vực đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 42
I. Vị trí địa lý 42
II. Sơ lược vềđiều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất
thủy văn khu vực đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 42
III. Khí hậu 43
IV. Hiện trạng sử dụng đất 44
V. Hiện trạng kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật 44
Chương II: Đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công trình
khu vực đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 48
I. Đặc điểm địa chất thủy văn 48
II. Đặc điểm địa chất công trình 54
III. Hiện tượng địa chất công trình động lực 56
Chương III: Tổng quan về hồ nghiên cứu 60
I. Vị trí hồ trong khu vực 60

SVTH: Leâ Minh Trieàu Trang 1 Naêm 2005

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: