Mở đầu

Phần 1: Phần chung và chuyên môn

Chương 1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
1.1. Vị trí địa lý
1.2. Địa hình
1.3. Khí hậu
1.4. Mạng thuỷ văn
1.5. Dân số - kinh tế xã hội

Chương 2. Đặc điểm địa sinh thái khu vực nghiên cứu
2.1. Đặc điểm các hệ sinh thái
2.2. Đặc điểm các hệ sinh thái sông hồ chính trong khu vực
2.3. Đặc điểm lớp thổ nhưỡng, lớp phủ
2.4. Đặc điểm địa chất
2.5. Đặc điểm địa chất thuỷ văn
2.6. Đặc điểm môi trường không khí

Chương 3. Tổng quan về bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị
3.1. Khái niệm chung
3.2. Tổng quan về bãi chôn lấp chất thải trên thế giới
3.3. Tổng quan về bãi chôn lấp ở Việt Nam
3.4. Những vấn đề còn tồn tại trong quản lý chất thải rắn ở TP Sơn La

Phần 2. Phần thiết kế và tính toán chi phí

Chương 4. Công tác thu thập tài liệu
4.1. Mục đích, nhiệm vụ
4.2. Khối lượng tài liệu cần thu thập
4.3. Phương pháp thu thập
4.4. Phương pháp chỉnh lý tài liệu thu thập

Chương 5. Công tác khảo sát thực địa
5.1. Mục đích, nhiệm vụ
5.2. Khối lượng công tác
5.3. Phương pháp tiến hành
5.4. Phương pháp chỉnh lý tài liệu

Chương 6. Công tác thí nghiệm
6.1. Thí nghiệm đo đạc và thí nghiệm hiện trường
6.2. Thí nghiệm trong phòng

Chương 7. Thiết kế và lựa chọn công nghệ chôn lấp chất thải rắn
7.1. Mục đích nhiệm vụ
7.2. Cơ sở tiền đề thiết kế
7.3. Quy trình kỹ thuật
7.4. Lựa chọn và tính toán dây chuyền công nghệ
7.5. Biện pháp thi công
7.6. Giải pháp xử lý sự cố
7.7. Tính toán chi phí vận hành và giá thành cho một đơn vị m3 rác chôn lấp

Chương 8. Tính toán dự trù nhân lực và kinh phí kết luận và kiến nghị

tài liệu tham khảo

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: