Hành vi địa hóa của asen trong nước dưới đất khu vực phía Tây Hà Nội

Nghiên cứu hàm lượng và dạng tồn tại của As trong nước dưới đất và trong trầm tích Đệ tứ. Tìm hiểu các đặc trưng thủy địa hóa của nước dưới đất khu vực nghiên cứu. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm As trong nước dưới đất khu vực phía tây Hà Nội. Trình bày mối tương quan của As và các thành phần hóa học khác trong nước dưới đất khu vực phia tây Hà Nội. Xác định nguyên nhân ô nhiễm As trong nước dưới đất khu vực phía tây Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm.
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: