Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA HỌC TẠI CÁC KHU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU
II. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Công nghệ, thiết bị tuyển quặng
2.2. Ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường
2.2.1. Tác động đến đất, không khí, nguồn nước
2.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố hóa học tới nguồn nước tại các khu khai mỏ
2.2.3. Ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và cộng đồng dân cư
III. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VÙNG THAN QUẢNG NINH
3.1. Tổng quan về khai thác than ở Quảng Ninh
3.2. Ô nhiễm do khai thác than ở Quảng Ninh
3.2.1. Ô nhiễm không khí
3.2.2. Ô nhiễm nước
3.3. Một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu khai thác khoáng sản
3.3.1. Giải pháp về quản lý
3.3.2. Giải pháp về công nghệ kỹ thuật
IV. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: