Đồ Án - Xác định đới chuyển tiếp ranh giới dầu nước và các thông số vật lý thạch học của tầng sản phẩm R7 cấu tạo X lô 11 1 bồn trũng Nam Côn Sơn
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ – KINH TẾ - NHÂN VĂN KHU VỰC 1
1.1 Đặc điểm địa lí tự nhiên. 1
1.1.1 Vị trí địa lí, đặc điểm địa hình địa mạo. 1
1.1.2 Đặc điểm khí hậu thủy văn. 2
1.2 Đặc điểm kinh tế nhân văn. 2
1.2.1 Đặc điểm giao thông. 2
1.2.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 3
1.3 Lịch sử nghiên cứu khu vực lô 10, 11.1. 4
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC NGHIÊN CỨU 6
2.1 Đặc điểm cấu kiến tạo. 6
2.1.1 Vị trí giới hạn lô 10 và 11.1. 6
2.1.2 Phân tầng cấu trúc. 6
a. Tầng cấu trúc dưới 6
b. Tầng cấu trúc giữa. 6
c. Tầng cấu trúc trên. 7
2.1.3 Các đơn vị cấu trúc và kiến tạo. 7
a. Vùng nền (Platform province). 7
b. Vùng thềm (Terrace province). 7
c. Vùng trũng (Basinal area). 9
2.1.4 Lịch sử phát triển địa chất 10
a. Giai đoạn trước tách giãn (Pre – rift): Paleogen – Eoxen. 10
b. Giai đoạn đồng tách giãn (Syn-rift): Oligoxen - Mioxen sớm 10
c. Giai đoạn sau tách giãn (Post-rift): Mioxen giữa - Ðệ Tứ. 10
2.2 Địa tầng và môi trường trầm tích. 11
2.2.1 Hệ Paleogen. 11
Thống Oligoxen. 11
Hệ tầng Cau (E3c):. 11
2.2.2 Hệ Neogen. 11
Thống Mioxen. 11
Phụ thống Mioxen sớm - Hệ tầng Dừa (N11 d):. 11
2.2.3 Hệ Neogen. 12
Thống Mioxen - Phụ thống Mioxen giữa. 12
Hệ tầng Thông-Mãng Cầu (N12 t-mc):. 12
2.2.4 Hệ Neogen. 12
Thống Mioxen - Phụ thống Mioxen trên. 12
Hệ tầng Nam Côn Sơn (N13 ncs):. 12
2.2.5 Hệ Neogen. 13
Thống Plioxen - Hệ tầng Biển Đông (N2 bd):. 13
2.3 Hệ thống dầu khí lô 10 và 11.1. 15
2.3.1 Tầng sinh. 15
2.3.2 Tầng chứa. 21
2.3.3 Tầng chắn. 22
2.3.4 Di chuyển dầu khí và nạp bẫy. 23
2.3.5 Các biểu hiện dầu khí 24
a. Các biểu hiện dầu khí 24
b. Các tính chất dầu khí tại Cá Chó và Phi Mã. 26
c. Các phát hiện và các cấu tạo triển vọng. 27
CHƯƠNG III: ĐỚI CHUYỂN TIẾP, RANH GIỚI DẦU NƯỚC, CƠ SỞ LÝ THYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
3.1 Giới thiệu chung về đới chuyển tiếp, ranh giới dầu nước. 29
3.1.1 Khái niệm 29
3.1.2 Mục đích nghiên cứu. 31
3.1.3 Các kết quả nghiên cứu. 32
3.2 Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu. 32
3.2.1 Các phương pháp xác định đới chuyển tiếp, ranh giới dầu nước. 32
3.2.2 Giới thiệu về các phương pháp đo địa vật lý giếng khoan cơ bản. 34
a. Phương pháp gamma tự nhiên. 34
b. Phương pháp Neutron. 36
c. Phương pháp mật độ. 40
d. Phương pháp âm 42
e. Phương pháp điện trở. 45
3.2.3 Phương pháp đo MDT 51
3.2.4 Phương pháp đo Carota khí – Mud Logs. 55
CHƯƠNG IV: XÁC ĐỊNH VÙNG CHUYỂN TIẾP, RANH GIỚI DẦU NƯỚC, THÔNG SỐ VẬT LÝ THẠCH HỌC TẦNG R7 CẤU TẠO X 60
4.1 Khái quát thông tin về cấu tạo X 60
4.1.1 Địa tầng vùng cấu tạo X 61
a. Hệ Neogen. 61
Thống Mioxen. 61
phụ thống Mioxen dưới, hệ tầng Dừa (N11d). 61
b. Hệ Neogen. 61
Thống Mioxen. 62
Phụ thống Mioxen giữa, hệ tầng Thông- Mãng Cầu (N12 t-mc). 62
c. Hệ Neogen. 62
Thống Mioxen. 62
Phụ thống Mioxen trên, hệ tầng Nam Côn Sơn (N13ncs). 62
d. Hệ Neogen – Đệ Tứ, hệ tầng Biển Đông (N2-Qbd). 63
4.1.2 Hệ thống đứt gãy và bẫy chứa. 65
a. Hệ thống đứt gẫy. 65
b. Bẫy chứa. 65
4.1.3 Hệ thống dầu khí 65
a. Tầng chứa. 65
b. Tầng chắn. 65
c. Tầng sinh. 66
d. Dịch chuyển dầu khí 66
4.1.4 Tầng sản phẩm R7. 66
4.2 Cơ sở dữ liệu và phương pháp tính toán trong minh giải 70
4.2.1 Các tài liệu của giếng khoan X2. 70
4.2.2 Xác định các tham số. 70
a. Xác định hàm lượng sét 70
Từ đường GR. 70
b. Xác định độ rỗng. 70
c. Xác định độ bão hòa nước. 71
Mô hình nước kép (dual- water model). 71
Phương trình Waxman-Smiths. 72
Phương trình Indonesia. 72
Phương trình Simadoux. 72
4.3 Quá trình minh giải – lựa chọn tham số- kết quả. 73
4.3.1 Tài liệu materlog và kết quả tính toán tỉ số khí 73
4.3.2 Sử dụng phần mềm GeoFrame module PetroViewPlus. 76
4.4 Các kết quả về thông số vỉa và đánh giá chất lượng tầng sản phẩm R7 qua minh giải logs với module PetroViewPlus – GeoFrame. 88
Kết luận. 98
Các tài liệu tham khảo. 99
Phụ lục. 100
1. Kết quả minh giải theo mô hình Dual-water. 100
2. Kết quả theo mô hình Indonesia. 102
3. Kêt quả theo mô hình Simadoux. 104

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: