MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ............ 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN .................................................. .................................. 3
1.1. Giới thiệu về nguyên tố crôm .................................................. .......................... 3
1.1.1.Tính chất vật lí, hóa học của crôm .................................................. ................................. 3
1.1.2. Công dụng của Crôm .................................................. ................................... 4
1.1.3. Ảnh hưởng của crôm .................................................. .................................................. .. 4
1.2. Các trạng thái tồn tại của crôm .................................................. ....................... 6
1.2.1. Hợp chất Cr(II) .................................................. .................................................. ............. 6
1.2.2. Hợp chất Cr(III) .................................................. .................................................. ........... 7
1.2.3. Hợp chất Cr(VI) .................................................. .................................................. ........... 9
1.3. Sự hình thành crôm trong hệ thống đất và nước ............................................... 9
1.3.1. Crôm trong hệ thống nước .................................................. ............................................ 9
1.3.2. Crôm trong đất và trầm tích .................................................. ...................................... 11
1.4. Các phương pháp xác định crôm .................................................. .................. 12
1.4.1. Các phương pháp phân tích hóa học .................................................. .......................... 12
1.4.2. Các phương pháp phân tích hóa lí hiện đại .................................................. 13
1.5 Các phương pháp phân tích dạng crôm .................................................. .......... 15
1.5.1. Nguyên tắc của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử .................................... 16
1.5.2. Phương pháp đo quang xác định Cr(VI) .................................................. .................... 19
1.6. Khái quát một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội lưu vực sông Nhuệ -
sông Đáy .................................................. .................................................. .......... 20
1.6.1. Các nguồn thải gây ô nhiễm chủ yếu môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông
Đáy .................................................. ..................... 21
1.6.2. Hiện trạng chức năng môi trường nước lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy .................... 23
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM .................................................. .......................... 26
2.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................. ................................... 26
2.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................. .............................. 26
2.2.1. Phương pháp xác định crôm tổng số .................................................. ........... 26
2.2.2. Phương pháp xác định crôm (VI) .................................................. ...... 26
2.2.3. Phương pháp xử lý mẫu để phân tích T-Cr trong trầm tích ........................................ 26
2.2.4. Phương pháp xử lý mẫu để phân tích Cr(VI) trong trầm tích ..................................... 26
2.3. Nội dung nghiên cứu .................................................. .................................... 26
2.3.1. Xây dựng quy trình phân tích dạng crôm trong mẫu nước ......................................... 26
2.3.2. Xây dựng quy trình phân tích dạng crôm trong trầm tích ........................................... 27
2.3.3. Lấy mẫu và bảo quản mẫu .................................................. .......................................... 28
2.4. Trang thiết bị và hóa chất phục vụ nghiên cứu ................................................ 29
2.4.1. Trang thiết bị .................................................. .................................................. .............. 29
2.4.2. Hóa chất .................................................. .................................................. ...................... 29
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN .................................................. ....... 31
3.1. Xây dựng quy trình phân tích dạng crôm trong mẫu nước ............................... 31
3.1.1. Xây dựng quy trình phân tích Cr(VI) .................................................. ......................... 31
3.1.2. Phân tích hàm lượng crôm tổng trong mẫu nước .................................................. ...... 41
3.2. Phân tích dạng crôm trong trầm tích .................................................. ............. 43
3.2.1. Phân tích dạng crôm(VI) trong trầm tích .................................................. ................... 43
3.2.2. Phân tích hàm lượng crôm tổng số trong trầm tích .................................................. ... 45
3.3. Đánh giá phương pháp .................................................. .................................. 49
3.4. Phân tích dạng Cr trong mẫu nước và trầm tích .............................................. 49
3.4.1. Vị trí lấy mẫu............................................. .................................................. ................... 49
3.4.2. Dạng crôm trong trầm tích .................................................. .......................................... 50
3.4.3. Dạng crôm trong nước .................................................. ................................................ 51
KẾT LUẬN .................................................. .................................................. ....... 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ................................... 55
.................................................. ...............................
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: