Đặc điểm địa chất và tiềm năng dầu khí các thành tạo trước Jura khu vực đông bể bắc Ustyurt
MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ 2
MỞ ĐẦU 2
Chương 1 Khái quát chung 2
Chương 2 Lịch sử công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí 2
2.1 Công tác nghiên cứu địa chất 2
2.2 Công tác địa vật lý 2
2.3 Công tác khoan 2
2.4 Các phát hiện dầu khí 2
Chương 3 Đặc điểm cấu trúc địa chất 2
3.1 Đặc điểm các thành tạo địa chất 2
3.1.1 Các thành tạo Cambri-Devon (Є-D) 2
3.1.2 Các thành tạo Devon trên-Cacbon dưới-giữa (D3fm-C2) 2
3.1.3 Các thành tạo Cacbon trên-Pecmi dưới (C3-P1) 2
3.1.4 Các thành tạo phun trào trung tính – andesit (C3-P1?) 2
3.1.4 Các thành tạo Pecmi trên-Triat (P2-T) 2
3.1.5 Các thành tạo Jura dưới-giữa (J1-2) 2
3.1.6 Các thành tạo Jura trên (J3) 2
3.1.7 Các thành tạo Kreta dưới (K1) 2
3.1.8 Các thành tạo Kreta trên (K2) 2
3.1.9 Các thành tạo Paleogen (E) 2
3.1.10 Các thành tạo Neogen – Đệ Tứ (N-Q) 2
3.2 Đặc điểm kiến trúc 2
3.2.1 Vị trí kiến tạo của vùng nghiên cứu 2
3.2.2 Hình thái bề mặt nóc các tầng 2
3.2.3 Sơ lược đặc điểm uốn nếp 2
3.2.4 Đặc điểm đứt gãy 2
3.2.5 Phân vùng kiến trúc 2
3.3 Lịch sử phát triển kiến tạo 2
3.3.1 Sơ lược lịch sử phát triển kiến tạo 2
3.3.2 Lịch sử phát triển kiến tạo các giai đoạn trước Jura 2
Chương 4 Hệ thống và tiềm năng dầu khí khu vực 2
Đông bể Bắc Ustyurt 2
4.1 Biểu hiện chứa dầu khí 2
4.2 Hệ thống dầu khí 2
4.2.1 Hệ thống dầu khí trong các thành tạo địa chất 2
4.2.2 Hệ thống dầu khí trong các đơn vị kiến trúc 2
KẾT LUẬN 2
KIẾN NGHỊ 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: