Xây dựng mô hình cấu trúc 3 chiều cho cấu tạo dầu khí dựa vào tài liệu địa chấn và địa vật lý giếng khoan
TÓM TẮT


Sự minh giải tài liệu địa chấn 3 chiều cho cơ hội để đưa ra các bản đồ cấu trúc dưới sâu mặt đất.
Ngoài ra, sự kết hợp minh giải tài liệu địa chấn với tài liệu địa vật lý giếng khoan sẽ cung cấp thêm
những thông tin đáng tin cậy để thông hiểu tốt các cấu trúc sâu, đặc biệt là xác định các đứt gãy và các
đới nứt nẻ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng một kỹ thuật tính toán dựa vào máy tính gọi là
“Mạng Nơron” để tính độ rỗng của vỉa với độ chính xác cao. Các giá trị độ rỗng có thể thành lập được
các bản đồ phân bố độ rỗng cho một cấu tạo dầu khí. Chúng tôi nhận thấy rằng, các đới có độ rỗng cao
gắn liền với các đứt gãy và các đới nứt nẻ. Vì vậy, sự hiệu chỉnh giữa các bản đồ phân bố độ rỗng và
kết quả minh giải tài liệu địa chấn có thể xác định các đứt gãy và các đới nứt nẻ với độ tin cậy cao
hơn. Từ đó, mô hình cấu trúc 3 chiều sẽ được thành lập, thể hiện các hình dạng cấu trúc và kiến tạo
cho việc đánh giá tiềm năng hydrocarbon. Chúng tôi đã sử dụng tài liệu của cấu tạo dầu khí A2-VD ở
thềm lục địa phía Nam Việt Nam cho bài báo này. Các kết quả thu được đã cung cấp những thông tin
rất có giá trị cho việc nhận diện vị trí các giếng khoan và khai thác, cũng như cho sự phát triển của cấu
tạo này trong tương lai.


ABSTRACT


Interpretation of three-dimensional (3-D) seismic data gives an opportunity to generate deep
subsurface structure maps. Furthermore, combination of seismic with well-logging data interpretation
will provide more reliable information for good understanding of deep structures, especially faults and
fractured zones prediction. In this study, we used a computing technique based on computer program
named “Neural Network”, to predict porosity of reservoirs with high accuracy. Porosity values can
build porosity contribution maps for an oil & gas prospect. We found that, the zones with high
porosity relate to the faults and fractured zones. Therefore, the correction between porosity
distribution maps and results of seismic data interpretation can used to predict faults and fractured
zones with higher reliability. Hence, 3-D structural model will be constructed, revealed structural and
tectonic configurations for hydrocarbon potential assessment. We used data of A2-VD oil & gas
prospect, southern offshore Vietnam, for this paper. Achieved results provided very valuable
information for the identification of drilling and production well location, as well as development of
the prospect in the future
.

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: