MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3

LỜI CẢM ƠN 5PHẦN 1

SƠ LƯỢC CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ BỒN TRŨNG CỬU LONG.

Chương I: Sơ lược cấu trúc địa chất khu vực bồn trũng Cửu Long 7

I/ Vị trí địa lý 7

II/ Đặc điểm địa tầng, cấu trúc, kiến tạo khu vực bồn trũng Cửu Long 8Chương II: Tiềm năng dầu khí của bồn trũng Cửu Long 29

PHẦN 2

MINH GIẢI TƯỚNG, MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH VÀ KHẢ NĂNG CHỨA CỦA CÁT KẾT MỎ HƯNG NAM – LÔ 01 – BỒN TRŨNG CỬU LONG, QUA MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH MẪU LÕI (11,30 M) CỦA GIẾNG KHOAN HN-3T.

Chương I: Các phương pháp và công cụ nghiên cứu 35Chương II: Giới thiệu vài nét về cấu trúc địa chất mỏ Hưng Nam và giếng khoan HN-3T 39

Chương III: Mô tả và phân tích mẫu lõi (11,30m) của giếng khoan HN – 3T – mỏ Hưng Nam – Lô 01 – bồn trũng Cửu Long 45

I/ Kết quả phân tích thạch học lát mỏng 45

II/ Kết quả phân tích bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) 53

III/ Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X 58

IV/ Kết quả phân tích kích thước hạt 59

V/ Mô tả mẫu lõi – minh giải tướng và môi trường trầm tích 61

V.1 Tướng trầm tích 66

V.2 Nhịp trầm tích 80

V.3 Nguồn cung cấp vật liệu 82

V.4 Môi trường trầm tích 83Chương IV: Biến đổi sau trầm tích và khả năng chứa của cát kết 87KẾT LUẬN 92TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: