Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển – Trần Văn Ý, 268 Trang

Lời giới thiệu
Chương 1. Những vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường
- Nội dung cơ bản của đánh giá tác động môi trường
- Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân tham gia
- Những hạn chế hiện nay và phương hướng hoàn thiện
- Biên soạn cuốn chuyên khảo đánh giá tác động
Chương 2. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Sàng lọc dự án
- Mục đích của sàng lọc dự án
- Nội dung các bước sàng lọc dự án
- Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm
- Xác định phạm vi đánh giá tác động môi trường
- Mục tiêu của bước xác định phạm vi đánh giá tác động
- Nội dung của bước xác định phạm vi đánh giá tác động
- Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm xác định phạm vi
- Đánh giá tác động môi trường chi tiết
- Nội dung đánh giá tác động môi trường chi tiết
- Nhận dạng các tác động
- Phân tích và đánh giá tác động môi trường
- Dự báo quy mô và cường độ tác động
- Đánh giá ý nghĩa của tác động
- Giảm thiểu và quản lý các tác động
Chương 3. Thẩm định báo cáo và giám sát tác động môi trường
- Thẩm định báo cáo tác động môi trường
- Giám sát tác động môi trường
Phụ lục

Nguồn : internet
Tác giả : Trần Văn Ý
Kiểu tập tin : PDF
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: