ESC
Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y
Lặp lại thao tác vừa làm
Alt + Enter
Bắt đầu dòng mới trong ô
Ctrl + Delete
Xoá tất cả chữ trong một dòng
Ctrl + D
Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl + R
Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift + Enter
Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
Tab
Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
Shift + Tab
Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
=
Bắt đầu một công thức
F2
Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Ctrl + F3
Đặt tên cho vùng chọn
F3
Dán một tên đã đặt trong công thức
F9
Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Shift + F9
Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt + =
Chèn công thức AutoSum
Ctrl + ;
Cập nhật ngày tháng
Ctrl + Shift + :
Nhập thời gian
Ctrl+K
Chèn một Hyperlink
Ctrl + Shift + ”
Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + ’
Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + A
Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
Ctrl + Shift + A
Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
Ctrl+1
Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl + Shift + ~
Định dạng số kiểu General
Ctrl + Shift + $
Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + %
Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
Ctrl + Shift + ^
Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + #
Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl + Shift + ?
Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + &
Thêm đường viền ngoài
Ctrl + Shift + -
Bỏ đường viền
Ctrl + B
Bật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl + I
Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl + U
Bật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl + 5
Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl + 9
Ẩn dòng
Ctrl + Shift + (
Hiển thị dòng ẩn

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: