trình bày sự giống và khác nhau dòng chảy sườn dốc kiểu horton với dòng chảy sát mặt và dòng chảy trên sườn dốc bão hòa từ đó phân tích quá trình hình thành dònh chảy của một trận mưa phân bố đều trên lưu vực với thời đoạn không hạn định

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: