<p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">Các nhà trường sinh học cho rằng thạch anh là một loại&nbsp;đá trực cảm và cực nhạy, có thể hỗ trợ&nbsp;con người giao tiếp với vũ trụ, với thế giới siêu nhiên. Những viên đá thạch anh tuyệt đẹp cho phép nhìn thấy cái vô hình và thấu hiểu cái chưa biết…</span></strong></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">Viên đá mầu nhiệm</span></strong></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Từ thời xa xưa, thạch anh (quarta) đã được coi là một loại&nbsp;đá mầu nhiệm. Thạch anh được gọi là băng tinh, không tan&nbsp;trong&nbsp;nước, trông trong suốt như pha lê, có một đặc tính đáng coi trọng:&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">Nó bao giờ cũng mát lạnh khi ta cầm lên tay</strong>. Do vậy từ xưa, để kiểm tra&nbsp;xem là đồ thật hay đồ giả, thợ kim hoàn thường áp nó vào má xem có lạnh không.</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Bên cạnh đó, các nhà trường sinh học còn cho biết thạch anh là một loại&nbsp;đá trực cảm và cực nhạy, có khả năng hỗ trợ con người giao tiếp được với vũ trụ, với thế giới siêu nhiên. Những viên đá thạch anh tuyệt đẹp giúp nhìn thấy cái vô hình, hiểu được cái chưa biết, thực hiện cuộc du hành lý thú vào quá khứ và tương lai…</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, việc dùng viên đá thạch anh để bói đã trở thành “<em style="box-sizing: border-box;">mốt</em>” thực sự&nbsp;ở nước Anh, thậm chí đã trở thành một nghề ăn nên làm ra và rất tiếng tăm. Một trong những thầy bói lừng danh như vậy đầu thế kỷ XX là một người Anh tên là Fon Burg. Một loạt vụ việc rủi ro mà Fon Burg tìm ra nhờ viên đá thạch anh đã khiến cho tên ông nổi như cồn.</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">Nhà tiên tri nổi tiếng</span></strong></p><table border="0" summary="" style="width: 200px" cellspacing="1" cellpadding="1" align="right" width="200"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; padding: 8px;"><a href="http://kimtuthap.vn/wp-content/uploads/2015/04/132.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 0, 91); text-decoration: none; outline: none !important; background-color: transparent;"><img class="aligncenter wp-image-3848" src="data:image/webp;base64,UklGRhwJAABXRUJQVlA4IBAJAABwNQCdASosAb kAPm0wlkkkIqGkInD5sIANiWcJA2adlLMbI67WSYF7thDyOUjm sYJv2q9Z/6pESQHATHqJdu83Jn68ljzOr9CwU8d88e7GNaV+9CF3KFnbv4U ZnWXPo+cyXyOQhHzIcuHoVmrgL5V2KAiR8kHALl7dMRREBCzGE vh1Y1F3OfQKUzRINjY9qRNrj6NxCVfHJksHv+0mSkqflh1G8JA +KgDvtT9fsPqEaYqXTeIelgy/bsJTO/mfPwDZSB3Ks7ShYq/AvcoB31//tu9U1dFwBPqyKIGejXrv6ahDPmW/wzARWur5s4+6OHx0Skp35/DL54CrBJxKKD6q9mLamIj+8tlww4Q/soPgrrxVE0lgDX6ahl2m71sCCTux0sRFfgaCRLbTFF2kHVO6mu iB7Czg8WJRFcQ30DRBb2Mn9V23PWkPGyCax7XLFE9bwYkiuvLV SXxpah1LCjfRvHZZoXytv6eR2nB2kNMvCVlklqrgj+j/UjAZ6+cnRSLCn0OmHhhWnxg4Rsm8mfqBmHb/gB+LjV4uPnhn0MPF+gCDkdsFTUsI2Cvu23AyFROai/QAAP77t+8czOFrmRehHjkcXmkcW6ItdmHqkG4f5FMO0FKGFCmq 8P8Wi+hSGcriqGCWoYEEtiMCQ37NEgpEN+8ErgFcZRuPqWyU2X e/cs1E6gc/pqEdgnTQxgvg6SjeGwL/8qS5jtmLqp/5szvdJrbYvZht1sMGM/a2LzCz8wEQZfzMmWN+BNe++61RABTKRUJChrtaxMd2bjuL/MzwGdEG/srS/y5aUC9J9qK07Db8045oBU8bfA96doatF72l/PcdNpkcGHYF/Ahf9AWaZpCHeC6IG+g5zKgjy37VcupLRyLLYiovLgI73wgtq0+ 9Q7G5W+WXwegXvaiEUm0geKbzTnVkp4X+rfzImzkmuSazbd8HA n21ylSK+9FF8/Fhn7mddLYlhtjw2ogoYt6MZ7yxgB33ALPYRJN+fA1OpVRS3oEN 0Pun2UAVMeNMWwmTEDifG4KIb/vvaDHkAQqA8lyLHqFvaZ71P0JOPUiq2vEGg2YRzGN7pWuOTLfk TQAwRkzpbyGnfa0R65+lAnlf5SXDah1kNa6RdxFJWkDMm1eZpM GE1W3Ghpj5fUPEMXVR6HDCpbs+f+7T742livp2XRhDXihHZ/KQ7BO+K/ImfpUzp/ygwp0jo+hrVf+aeVdtFlC7NUc31ZDo8sHZ97+wYVVt29OOPljO pINunPWKsPwdBQxPyCBgptoyPU870IHXrXvvhvpM3OgW6tPsIv ZK/TUV+d4MQlqZGuzX4a1tbPwe0Fd0B6SW7UQ9iLJ+72U8VHu/RqLDB53aqAY9KHuGJkl2hR175vOnZcjsvC/voOcp5DavAOKX9sBIyESeaYXuXqDzSGrMuh2yy3gETW57yeVnt fbqXtUq3SnS6olcQGJpA6mlaSnjHkPDfVZzBuscJdaubetm51G +QOVDY/8AyuBH4MS0weEz3jfwzMnqmydaUpp+WN5KaK8ALWaCb2rgSmpg 1g8WL/2r//zMtyRBtoT4kjLLIMmw92AoSVSgn8DCp6T6jmN9Z01P9L14K/xK49qQdWxLEYsXYqO01HksJ5ifvRiQwFelAaqCSTgp+JDqCnY0 +c/HxoTqzXMHU8H1bHfdMGtkMgpTDnWxIxr/lmLI4BwHGE/zYIRXba7VoYyUdg5ZBqmk9pJ30+wxM+DRsS2StvRIV3mRCq01d C8Im9eIAkDr9xz1JnPV+AYPY+ZgtgxZW4Urd5pdiQHEihgH1yU Q/+PeXNhTRx/qzZVQNzEYhpAxI5aYCcAN/kKkQU3QGTxgMay3+jPypXGeN4HF6CDBXZ2qj6m9jAGq/n/wcQzGoAHgXmNTIvusddP9FS8R01rq4uqgyWsIF2suEA0eCa9YY TVu73oG1dZHj4cwHpqFzqkxGJtoD5jghy6ZXyddpl2c/WJYpHNse+CezVJDREuYUIMcmTfygPCquxjL9LD0x8ZpFZ3XEzm BGIw20nRS/i87OKFcQblC7iZhR6Xlz/34T82aD7Z8HjfmCKnAV6TbPELlGzlTBJWZIZc8vs8k/nctQj9m66KTSKgU2rZaG+jlegYnAa57TfSwuNfBcXZdhEXNHR3 c27pqxQ6oY1AOikV37ciO5NmOAW34uQ+VBb5Vd8sF3U4zD9Dli bvMXSH7H9m/KITYuGctX0EJqLEyz0iL5iSoeR9cB4L1iiQPRVaY01SPV+4Gvw 9hsJvkK7gRu9SZSh64tv7I4OPlL9ct4/9uqXPoyz/OvVef0r+Mzq8MPSQUrb4N3CQ9sASBrmPoBWuDfjhnCaGkJy4AF 3Gj17gxJw9GDg2UV1RAql0+lTXDBrV2kjXZFbAkA+wHZ0Wfu/Su/ApN7cMbbJL8o7AEMzE1REbdbW3k/0qekw4/z2ws0z69LDPZVC6N3VRu+TeIOxBzK6l49Xsdr5Y8/P8pU711hD0RLZEm9RNloQSY1BROGnF7BPPqqCNHDi/PVNeja8DWWk/hFiTOSRFrmbnhtavs5dAc8svIzh2qNqLt3O9o+rwd2kGGcq0Y/WFrCfMbRl28SBFj0cntFxKg+YzfVrqDN+/MYL/pGBhcxe+r614vqOaAA4SlqKnCgOBUf6X//B4uIj5Y8OkId0OVv9bwZ93axs5WY25hek5mZXFGvhsVA5kuHz5 EdHqBHm9qKFU5fMGK1R3xDhKGcTgHCtcUotp7gNk0mT5UlW1Hu D+y51bxpDbyz3DaDuAVzX5H67yluoJj0UWMisjfyaiq8EbqvF6 gzBK7QG9nIG+6ze2tmeOy5exI7WWuXOcYAFgsmw2eZtcwVzPw5 exjhza3vYV68LTJKvlyUOmHyJr3uwfwOE0GpU+RxRf0BD9UCTw Z6cUQFcTHqdewFGGtfNjyjD//xhSQAzqvn/9Gaq/t1P1G9saH9+QH7yVeBXYaQAD1weDTufHqrVY6eLXrZ/8qKi4DLP3r28Xx4X3I29J9GrZK3/JVknHvdh673GPiO27S3dm5T9rk+25ZM+oCEXqS9p5+rtlva/lvg3ovmPX9J0kkd5nlQB2OAbHwizYEgAAA" alt="13" width="450" height="278" pagespeed_url_hash="2209879376" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; -webkit-user-select: none; -webkit-user-drag: none; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 7px auto;"></a></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; padding: 8px;"><p align="center" style="box-sizing: border-box; line-height: 24px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 102, 255);">Quả cầu đá thạch anh&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></span></p></td></tr></tbody></table><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; line-height: 24px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 23px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Vào những năm 1940 ở Mỹ xuất hiện&nbsp;một nhà nữ tiên tri danh tiếng tên là&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 23px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px;">Jane Dickson</strong><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 23px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;(nguyên họ là Pinkert). Ngay từ lúc mới 5 tuổi, Jane đã biểu diễn cho những người thân xem khả năng&nbsp;tiên đoán siêu phàm của mình: em đã tiên đoán những sự kiện sắp tới, các món quà mà khách đem lại, cái chết của những người thân thích…</span></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Năm lên 8 tuổi, cô bé nhận được một món quà mà đã quyết định số phận sau này của em. Sự kiện đáng nhớ này diễn ra trong căn nhà của một bà thầy bói người Digan nổi tiếng mà mẹ dẫn em đến. Đầu tiên bà thầy bói xem bàn tay của em:&nbsp;<em style="box-sizing: border-box;">“Cô gái của bà sẽ trở thành một nhà tiên tri vĩ đại”.&nbsp;</em>Sau đó<em style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</em>bà đưa cho cô bé viên đá thạch anh:&nbsp;<em style="box-sizing: border-box;">“Cháu nhìn thấy gì trong viên đá này?”.</em>&nbsp;Jane chăm chú nhìn vào giữa viên đá và bắt đầu miêu tả về một nơi mà em chưa hề biết: một dải bờ hoang dã lởm chởm đá, sóng biển mấp mô…&nbsp;<em style="box-sizing: border-box;">“Đấy là quê hương của ta. Ta tặng cháu viên đá này”</em>&nbsp;bà thầy bói Digan nói. Viên đá thạch anh đã đến đúng nơi nó cần đến.</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">Những phỏng đoán chuẩn xác</span></strong></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Ít nhất, Jane đã hai lần tiên tri cho Tổng thống Mỹ Roosevelt. Trong cuộc gặp lần thứ nhất vào tháng 11/1944, Roosevelt (bị liệt hai chân phải ngồi trong xe đẩy) hỏi:<em style="box-sizing: border-box;">&nbsp;“Xin cô hãy nói thẳng cho tôi biết liệu tôi còn sống được bao lâu nữa để hoàn thành công việc đã khởi đầu?”.</em>&nbsp;Jane không hề&nbsp;né tránh câu trả lời:<em style="box-sizing: border-box;">&nbsp;“Nửa năm nữa, thưa ngài tổng thống, mà có thể thậm chí còn ít hơn”.</em>&nbsp;Sau cuộc gặp đó được 5 tháng, ngày 12/4/1945, đúng như điều Jane tiên đoán, Roosevelt đã từ trần.</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Cuối năm 1956, Jane đã tiên đoán rằng sau chừng 7 năm nữa người kế nhiệm đương kim thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru (1889-1964) sẽ là một người có tên bắt đầu bằng chữ “<strong style="box-sizing: border-box;">S</strong>”. Lần này viên đá thạch anh cũng bộc lộ tác dụng mầu nhiệm của nó: tháng 6/1964 trước khi Nehru qua đời, Lal Bahadur Shatri đã trở thành Thủ tướng Ấn Độ.</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Jane&nbsp;cũng có thể tiên đoán về số phận của những người khác. Chẳng hạn bà đã tiên đoán một cách chính xác tương lai&nbsp;của nghệ sĩ điện ảnh Ronald Reagan mà sau này trở thành vị Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ (1981-1989). Năm 1964, Jane&nbsp;đã dự báo rằng người Nga sẽ là người đầu tiên đưa con tàu vũ trụ lên mặt trăng, rằng trước năm 2000 bức tường Berlin sẽ bị phá đổ, còn ở La Mã sẽ có vụ ám sát Đức giáo hoàng.</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Đặc biệt, Jane&nbsp;nhìn thấy rất rõ những tấn thảm kịch trong tương lai. Chẳng hạn bà đã báo trước trận động đất năm 1964 ở Aliasca, cái chết của J.F.Dales, cái chết của nữ minh tinh Marilyn Monroe, của thủ lĩnh da đen Martin Luther King, của thượng nghị sĩ Robert Kenedy. Bà cũng khuyên can nữ nghệ sĩ Lombard đề phòng đi máy bay, nhưng Lombard đã coi thường lời cảnh báo tận tâm và đã bỏ mạng trong một tai nạn phi cơ.</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Tên tuổi trên quy mô thế giới đã đến với Jane sau vụ ám sát John Kenedy (1917-1963). Sự kiện bi thảm này đã được bà tiên đoán ngay từ năm 1956, khi mà không ai ngờ rằng 5 năm sau vị chính khách ít người biết đến đó sẽ trở thành Tổng thống Mỹ. Jane Dickson không chỉ miêu tả cho một nhà báo Mỹ thấy ngoại hình của vị Tổng thống Hoa Kỳ tương lai (mái tóc dày màu hạt dẻ và đôi mắt xanh) mà còn nói rằng kẻ giết ông ta là một người có tên bắt đầu bằng “<strong style="box-sizing: border-box;">O</strong>” hoặc “<strong style="box-sizing: border-box;">Q</strong>”.</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Tháng 12/1966, Jane đã khiến cả thế giới sửng sốt bằng một lời tiên tri mới: Bà đã báo cho vợ của người phụ trách bộ phận điều khiển các chuyến bay vũ trụ có người lái biết rằng cái chết đang đe dọa các nhà du hành vũ trụ chuẩn bị bay lên mặt trăng. Bà đã cho hay những gì mình nhìn thấy như sau:&nbsp;<em style="box-sizing: border-box;">“Trên sàn quả tên lửa có một cái gì đó rất lạ – nó mỏng và trông giống như lá kim loại, nếu có một trang thiết bị nào đó rơi vào nó hoặc có ai đó lấy gót giày giẫm lên thì ắt sẽ xảy ra tai họa. Ở phía dưới sàn tôi nhìn thấy một cuộn dây điện rối tung. Cái chết đang đe dọa các nhà du hành vũ trụ. Tôi cảm thấy rằng linh hồn của họ đang lìa khỏi xác nóng hổi trong những cuộn khói…”</em></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Hỡi ôi, cả lần này lời tiên đoán cũng rất đúng. Một tháng sau, ngày 27/1/1967 trong khi tập luyện trong con tàu vũ trụ “<em style="box-sizing: border-box;">Apollon – 1</em>”, 3 nhà du hành vũ trụ Mỹ đã bị thiêu sống. Đó là Virgil Prisom, Edward Wait và Roger Chaffi. Sự cố chập mạch của dây điện ở bên dưới ghế ngồi của Chaffi trong môi trường chứa ôxy nguyên chất lập tức bùng lên thành một ngọn lửa hung hãn. Lời cuối cùng mà các công nhân điều hành vô tuyến điện nghe được là tiếng kêu hấp hối của Roger Chaffi, thành viên trẻ nhất của phi hành đoàn:<em style="box-sizing: border-box;">&nbsp;“Tôi đang bị thiêu sống! Hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây!”.</em>Sau 14 giây, một đám khói bao trùm lên buồng điều khiển và con tàu “<em style="box-sizing: border-box;">Apollon</em>” bị nổ tung vì cháy…</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">Tiếp cận chân lý</span></strong></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Dickson đã nhiều lần nói rằng sự tiên đoán đến với bà bằng những con đường không giống nhau. Đôi khi là do tiếp xúc với một đồ vật mà một người nào đó chạm vào, đôi lúc đó là do nguồn tin “<em style="box-sizing: border-box;">từ trên cao</em>”. Nhưng đặc biệt Jane rất coi trọng việc nhìn vào viên đá thạch anh của mình. Bà cho rằng với cách khác thì khó mà có được&nbsp;một “<em style="box-sizing: border-box;">bức tranh</em>” chi tiết. Jane Dickson mất ngày 25/1/1997 và đã mang theo sự bí ẩn đối với các nhà khoa học sang thế giới&nbsp;bên kia .</p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 16px; font-family: serif, 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0);">Vào những năm gần đây, sự quan tâm đến những hình ảnh hiện ra trên viên đá thạch anh lại dấy lên mạnh mẽ. Điều đó trước hết có liên quan đến sự triển khai các công trình nghiên cứu về những khả năng&nbsp;tâm lý của con người. Một loạt thí nghiệm do các bác sĩ tâm lý nổi tiếng và các nhà khoa học của Mỹ tiến hành, cho thấy những hình ảnh hiện lên trên viên đá thạch anh là có thật chứ không là phải bịa đặt. Những sự việc và hiện tượng&nbsp;mà các nhà khoa học thâu nhận được trong các thí nghiệm với những nhân vật&nbsp;cụ thể càng củng cố thêm thông tin rằng thạch anh (băng tinh) có những tính năng đặc biệt mà khoa học&nbsp;rồi đây sẽ phải khám phá.<br>- Nguồn:&nbsp;http://kimtuthap.vn/4-phat-hien-nhiem-mau-cua-da-thach-anh/</p>

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: