Em có tọa độ của các điểm (ví dụ các Phòng giao dịch) đã nhập được vào DIVA-GIS, nó hiển thị thành các dấu tròn nhưng không hiện tên của PGD lên. Các bác hướng dẫn cách hiện tên PGD lên mà không cần bấm vào với. Em cảm ơn!<br><br>

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: