<a href="http://dammediachat.com/tags/esri/" class="Tinhte_XenTag_TagLink" title="" style="color: rgb(0, 63, 79); text-decoration: none; font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">ESRI</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">&nbsp;đã phát hành AcrGIS 10.4.1 là một bảo trì và chất lượng cải thiện phát hành.&nbsp;</span><a href="http://dammediachat.com/tags/arcgis-104/" class="Tinhte_XenTag_TagLink" title="" style="color: rgb(0, 63, 79); text-decoration: none; font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">ArcGIS 10.4</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">&nbsp;phát hành lớn mang lại cho bạn khả năng mới và cải tiến cho hình dung và sẵn sàng doanh nghiệp cộng với mới và nâng cao apps. Esri đã bổ sung thêm một số công cụ mới để&nbsp;</span><a href="http://dammediachat.com/tags/arcgis/" class="Tinhte_XenTag_TagLink" title="" style="color: rgb(0, 63, 79); text-decoration: none; font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">ArcGIS</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">&nbsp;cho Desktop và phần mở rộng của nó cho 10.4. Điều này bao gồm các công cụ mới để làm việc với dữ liệu Lidar. Họ cũng đã cập nhật một số công cụ hiện có. Dưới đây là một số công cụ mới hoặc cập nhật, bạn sẽ tìm thấy trong 10.4.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Phân loại LAS Ground - công cụ mới - 3D Analyst Extension - Phân loại điểm mặt đất trong các tập dữ liệu LIDAR</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Trích xuất LAS - 3D Analyst Extension - công cụ mới - các file chiết xuất LAS phủ lên một tính năng clip hoặc mức độ</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Biến đổi tính năng - công cụ mới - Desktop - Chuyển đổi tọa độ của đầu vào các tính năng từ nơi này đến nơi khác thông qua mở rộng quy mô, thay đổi, và luân phiên dựa trên các liên kết chuyển đổi giữa các điểm kiểm soát tương ứng đã biết.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Tạo cơ sở dữ liệu SQLite - công cụ mới - Desktop</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Bản sao Raster - Công cụ cập nhật - Desktop - thêm hai thông số mới: transform và Format</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Tạo tính năng class - công cụ cập nhật - Desktop - Loại hình học thông số có những lựa chọn mới: Multipatch</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Tạo Map Tile trọn gói - công cụ cập nhật - Desktop - thông số mới được thêm: mức độ</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Xuất lỗi Topology - cập nhật công cụ - Desktop - Bây giờ làm việc tại tất cả các cấp giấy phép bao gồm cơ bản</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Cấu trúc liên kết chỉnh sửa Công cụ - cập nhật công cụ - Desktop - Bây giờ hỗ trợ các lệnh bổ sung và các phím tắt.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Nhấn phím N để chọn topology Nodes</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Bấm phím E để chọn Edges topology</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- Di chuyển và Move To lệnh bây giờ đã có trên menu topo sửa trong bối cảnh.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- định dạng raster mới bây giờ hỗ trợ:</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- SPOT-7</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- UAV / UAS</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- WorldView-3 với ban nhạc SWIR</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">- netCDF và HDF được lưu trữ như là mảng khoảng cách đều nhau không thường xuyên</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">Ngoài những công cụ mới và cập nhật, ArcGIS cho Desktop 10.4 bây giờ hỗ trợ Python 2.7.10. Thêm vào đó, thêm các thư viện của bên thứ ba cũng đã được thêm vào như scipy, gấu trúc, Sympy và mũi. Những tăng cường hơn nữa khả năng của Python Script sử dụng với ArcGIS.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;">Có gì mới:&nbsp;<a href="https://softarchive.la/confirm/url/aHR0cCUzQSUyRiUyRnN1cHBvcnQuZXNyaS5jb20lMkZkb3dubG 9hZCUyRjY0MzM=/" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="proxy.php?link=https%3A%2F%2Fsoftarchive.la% 2Fconfirm%2Furl%2FaHR0cCUzQSUyRiUyRnN1cHBvcnQuZXNy aS5jb20lMkZkb3dubG9hZCUyRjY0MzM%3D%2F&amp;hash=ca0 02487058ebd1afc89b28433f3c098" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 63, 79); text-decoration: none; line-height: 16.64px;">http://support.esri.com/download/6433</a><span style="line-height: 16.64px;">&nbsp;Về Esri ESRI truyền cảm hứng và cho phép con người tác động tích cực trong tương lai của họ thông qua một sự hiểu biết sâu sắc hơn, địa lý của thế giới thay đổi xung quanh chúng. ESRI đã gieo trồng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác cùng chia sẻ cam kết của chúng tôi để giải quyết những thách thức cấp bách nhất của Trái đất với chuyên môn địa lý và giải quyết hợp lý. ESRI theo đuổi lập bản đồ và phân tích không gian để hiểu thế của chúng tôi với các sản phẩm và dịch vụ mà định nghĩa khoa học về GIS có tầm nhìn xa. ArcGIS là một hệ thống hoàn chỉnh cho việc thiết kế và quản lý các giải pháp thông qua việc áp dụng các kiến thức địa lý. ESRI giúp bạn xây dựng và quản lý các sản phẩm thông tin lớn bằng cách cung cấp các nền tảng cuối cùng cho hội nhập không gian địa lý và ứng dụng.</span><br style="line-height: 16.64px;"><br style="line-height: 16.64px;"><span style="line-height: 16.64px;">Tên: ESRI ArcGIS cho Desktop Version: 10.4.1.151727</span><span style="line-height: 16.64px;"><br><br></span></b>https://mega.nz/#!OhxVGSRQ!7fmeisSO91uoLju8BnfD7DFv-_6BJR18ZcFna7q7S8M<br><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="line-height: 16.64px;">pass: hoangdiep</span></b><img src="images/smilies/55.gif" border="0" alt="" title="55" smilieid="66" class="inlineimg"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Questrial, Lato, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, sans-serif; line-height: 16.64px;"><span style="line-height: 16.64px;"><br><br><br></span></b>

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: