>>Suy Ngẫm:
Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác.Bởi vì mọi người đều khác nhau, đều có một đặc tính cá biệt.
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tiếp bài trên

 1. #1
  Dân Địa Chất
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gửi
  7

  Level: 19 [?]
  Experience: 19.709
  Next Level: 22.851

  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Level: 1 [♥ Mr.Km ♥]
  Life: 0 / 15
  Magic: 2 / 339
  Experience: 60%

  Mặc định Tiếp bài trên

  (setq B421 (polar B42 0 7.83))

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  (setq B251 (polar B5 (/ pi 2.00) 37.87))
  (setq B2511 (polar B251 0 13.11))
  (command "text" "j" "m" B2511 "3.0" "0" (strcat "C«ng tr×nh :" COTR));COTR)
  (command "text" "style" "VntimeH" B421 "4.0" "0" (strcat "Trô c¾t lç khoan :" KYHLK))
  (command "text" "j" "m" TL "2.0" "0" (strcat "Tû LÖ : 1/" (rtos TYLE 2 0)))
  (command "text" "style" "Vntime" B622 "2.5" "0" (strcat "Ngµy khëi c«ng :" NKC))
  (command "text" "style" "Vntime" B621 "2.5" "0" (strcat "Ngµy hoµn thµnh :" NHT))
  (command "text" "style" "Vntime" B21 "2.5" "0" (strcat "Cao ®é miÖng lç khoan :" (rtos caodo 2 2) "m"))
  (command "text" "style" "Vntime" B22 "2.5" "0" (strcat "VÞ trÝ lç khoan :" vitrilk))
  (command "text" "style" "Vntime" (polar B22 (/ pi 2.00) 5) "2.5" "0" (strcat "H¹ng môc :" hangmuc))

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;; XONG PHÇN KHUNG lo khoan
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;;Tam sang mat cat

  (setq DEM1 1)
  (setq H0 0)
  (setq H1 0)
  ( setq Lop 1 )
  ( while (<= Lop SOLOP )

  (command "Color" "2")
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;; Luan ly so lop
  (if (= lop solop)
  (setq Saulop Dosau)
  ( setq Saulop( getreal ( strcat " \nCho do sau lop thu " (rtos lop 2 0 ) " :" )))

  )
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;
  ;;;;;;;;;;;;;;Tam sang phan Xuong thu 1 (ve Tru cat)

  (setq KHLOP (getstring ( strcat " \nKy hieu lop thu " (rtos lop 2 0 ) " :" )))
  (setq BEDAYLOP (- Saulop H0)) ; chieu day lop ; Dung
  (setq Hchen (/ (* 1000.00 Saulop) TYLE)) ; Khoang cach chen day lop
  (setq Hchen1 (+ (/ (- Hchen H1) 2) h1)) ; Khoang cach chen beday lop
  (setq Hmota (polar B10 (- (/ pi 2.00)) Hchen1)) ; Khoang cach chen mo ta dat
  (setq Hmota1 (polar Hmota 0 5.00)) ; Diem chen mo ta dat
  (setq Mota (getstring T "\nMo ta:"))
  (setq Hchen2 (polar B11 (- (/ pi 2.00)) Hchen1))
  (setq Hchen3 (polar Hchen2 0 -5.00)) ; §iÓm chÌn ký hiÖu líp
  (setq Hkyhu (polar B15 (- (/ pi 2.00)) Hchen)) ; Khoang cach chen ky hieu lop
  (setq Chenkyhu (polar Hkyhu 0 5.00)) ; Diem chen ky hieu
  (command "text" "style" "chuso" Hmota1 "2.0" "0" Mota)
  (command "text" "j" "m" (polar ds (- (/ pi 2.00)) (+ Hchen1 16.50) ) "2.0" "0" (rtos BEDAYLOP ))
  (command "text" "j" "m" Hchen3 "2.0" "0" KHLOP)
  (command "_circle" Hchen3 2 "" )


  (setq GHIcaodo (- CAODO Saulop))
  (setq B15rg (polar B15 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B14rg (polar B14 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B13rg (polar B13 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B12rg (polar B12 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B11rg (polar B11 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B10rg (polar B10 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B9rg (polar B9 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B8rg (polar B8 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B19rg (polar B19 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B26rg (polar B26 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B27rg (polar B27 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B28rg (polar B28 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B29rg (polar B29 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B18rg (polar B18 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B30rg (polar B30 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B31rg (polar B31 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B32rg (polar B32 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B33rg (polar B33 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B34rg (polar B34 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq BLK1 (polar B11 0 9.00))
  (setq BLK2 (polar B10 0 -9.00))
  (setq B17rg (polar BLK1 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq B16rg (polar BLK2 (- (/ pi 2.00)) Hchen))
  (setq Bghicaodo (polar B14rg 0 5.00))
  (setq Bghidosau (polar B15rg 0 5.00))
  (command "color" "magenta")
  (command ".line" B13rg B17rg "")
  (command ".line" B16rg B19rg "")
  (command "color" "white")
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;Ghi cao do, do sau (khi lop = so lop)
  (if (= lop solop)
  (progn
  (command "text" "j" "m" (polar Bghicaodo (/ pi 2) 1.50) "2.0" "0" (rtos ghicaodo )
  "text" "j" "m" (polar Bghidosau (/ pi 2) 1.50) "2.0" "0" (rtos Saulop ))
  )
  (progn
  (command "text" "j" "m" Bghicaodo "2.0" "0" (rtos ghicaodo )
  "text" "j" "m" Bghidosau "2.0" "0" (rtos Saulop ))
  )
  )
  ;;;;;;;;; Xong ghi cac do, do sau
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;;;Ket thuc phan Xuong thu 1
  ;;;;;;;;;;;;;;Tiep tuc Mat cat
  (setq D2( polar D1 (-(/ PI 2 )) (* Saulop (/ 1000 TLD) ))) ; Diem gianh goi ve lop
  (setq D3( polar D2 0 -2.0 )) ; Diem
  (setq KGhidosau( polar D2 0.5 1.2 )) ; Diem ghi do sau lop
  (setq KGhicaodo( polar KGhidosau 0 -3.8 )) ; diem ghi cao do lop
  (if (= so 1)
  ( progn
  ( command "line" D3 "@ -10,0" "" )
  (command "line" D2 "@ 3,0" "" )
  ); dong progn
  ); Dong (if (= so 1)
  (if (> so 1)
  ( progn
  ( command "line" D2 "@ 3,0" "")
  (command "line" D3 "@ -2,0" "" )
  ); dong progn
  ); dong (if (> so 1)
  (if (= so Y)
  ( progn
  ( command "line" D2 "@ 10,0" "" )
  (command "line" D3 "@ -2,0" "" )
  );Dong progn
  ); dong (if (= so Y)
  ( command "Color" "7")
  ( command "Text" "style" "chuso" KGhidosau "2.0" "0" ( Rtos Saulop 2 2))
  ( command "Text" "Justify" "R" KGhicaodo "2.0" "0"(rtos Ghicaodo 2 2))
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;Phan xuong thu 2 (Tiep tuc tru cat)
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  (command "Color" "7")
  (if (= lop solop)
  (progn ; progn solop

  (command ".line" B15 B15rg "")
  (command ".line" B14 B14rg "")
  (command ".line" B13 B13rg "")
  (command ".line" B12 B12rg "")
  (command ".line" B11 B11rg "")
  (command ".line" B19 B19rg "")
  (command ".line" B9 B9rg "")
  (command ".line" B8 B8rg "")
  (command ".line" BLK1 B17rg "")
  (command ".line" BLK2 B16rg "")
  (command ".line" B26 B26rg "")
  (command ".line" B27 B27rg "")
  (command ".line" B28 B28rg "")
  (command ".line" B29 B29rg "")
  (command ".line" B18 B18rg "")
  (command ".line" B30 B30rg "")
  (command ".line" B31 B31rg "")
  (command ".line" B32 B32rg "")
  (command ".line" B33 B33rg "")
  (command ".line" B34 B34rg "")
  (command ".line" B10 B10rg "")
  (command ".line" B15rg B8rg "")
  );Dong progn solop
  );dong if so lop
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;Ket thuc phan xuong thu 2
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;Tiep tuc mat cat
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  (setq H0 Saulop)
  (setq H1 Hchen)
  (setq dem1 (+ dem1 1))
  (setq lop (+ 1 lop ))
  );Dong ( while (<= Lop SOLOP )
  (command "Color" "7")
  (command "line" tg DC1 "" )
  (if ( >= Caodo 0) (command "text" "style" "chuso" Chucaodo "2" "0" (Strcat "+"( Rtos Caodo 2 2) )))
  (if ( < Caodo 0) (command "text" "style" "chuso" Chucaodo "2" "0" (rtos Caodo 2 2 ) ))
  (command "Color" "2")
  (command "line" DC1 DC2 D1 "")
  (command "Color" "7")
  (command "Text" "style" "chuso" Chuhk "2.5" "0" Chuoi )
  (command "Color" "1")
  (if (= so 1)
  ( progn
  ( setq DCD ( polar DC1 0 -10 ))
  ( command "line" tg "@ -10,0" DCD "" )
  );Dong ( progn
  );Dong (if (= so 1)
  (if (= so Y)
  ( progn
  ( setq DCC ( polar DC2 0 10))
  ( command "line" D1 "@ 10,0" DCC "" )
  (setq Diem122 ( polar Diem12 0 2.0 ))
  (setq Diem132 ( polar Diem32 0 2.0 ))
  (setq Diem142 ( polar Diem42 0 2.0 ))
  (setq Diem222 ( polar Diem22 0 2.0 ))
  (setq Cuoi1 (polar DC3 0 20))
  (setq Cuoi2 (polar DC3 (- (/ pi 2)) 8))
  (setq Cuoi3 (polar DC3 (- (/ pi 2)) 16))
  (setq Cuoi4 (polar DC3 (- (/ pi 2)) 24))
  (command "Color" "1")
  (command "line" Diem122 Cuoi1 "")
  (command "line" Diem222 (polar Cuoi2 0 20) "")
  (command "line" Diem132 (polar Cuoi3 0 20) "")
  (command "line" Diem142 (polar Cuoi4 0 20) "")

  );dong( progn
  );(if (= so Y)

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;
  ;;;;;;;;;;;Bat dau phan xuong thu 3 (Tiep tuc tru cat)
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;

  (command "Color" "white")
  (setq Tm (getint "\nTong so mau thi nghiem nguyen dang:"))
  (setq M0 1)
  (while (<= M0 Tm)
  (setq KHmau (getstring (strcat "\n Ky hieu mau thu " (rtos M0 2 0) ":")))
  (setq Dsaumau (getreal (strcat "\nDo sau lay mau thu" (rtos M0 2 0) ":")))

  (setq Kchenmau (+ (/ (* Dsaumau 1000) TYLE) (/ 1.00 (/ TYLE 100)))) ; Khoang chen mau
  ;; Ve gach
  (setq Kchenmau1 (polar B9 (- (/ pi 2.00)) Kchenmau)) ; Khoang chen mau thang dung
  (setq Dchenmau (polar Kchenmau1 0 2.00)) ; Dau gach mau
  (setq CUOI (polar Dchenmau 0 11.0)) ; Cuoi gach mau
  (command ".line" Dchenmau CUOI "" )
  ;; Ghi so hieu mau
  (setq Kchenmau2 (polar B9 (- (/ pi 2.00)) (- Kchenmau 1.50))) ; Khoang so hieu thang dung
  (setq Dghimau (polar Kchenmau2 0 7.50)) ; Diem ghi so hieu mau
  (command "text" "j" "m" Dghimau "2.0" "0" Khmau)
  ;; Ghi do sau lay mau
  (setq Kchenmau3 (polar B9 (- (/ pi 2.00)) (+ Kchenmau 1.50))) ; Khoang do sau thang dung
  (setq Ddosau (polar Kchenmau3 0 7.50)) ; Diem ghi so do sau mau
  (command "text" "j" "m" Ddosau "2.00" "0" (strcat (rtos (float Dsaumau) ) "-" (rtos (float (+ Dsaumau 0.20)))))
  ;; Ve mau o tru cat
  (setq Dve (polar BLK2 (- (/ pi 2.00)) Kchenmau )) ;Diem ve mau
  (command "insert" "MND" Dve "" "" "")
  (setq BL0 (getstring "\nTrang thai;Cung=1,Nua cung=2, Deo Cung=3, Deo mem=4, Deo chay=5, Chay=6 :"))
  (command "insert" BL0 Dve "" "" "" )
  ;; Ve mau o mat cat
  (setq KMMC (+ (/ (* Dsaumau 1000) TLD) 1.00)
  KMMC1 (polar D1 (- (/ pi 2)) KMMC))
  (command "insert" BL0 KMMC1 "" "" "" )
  (command "insert" "MND" KMMC1 "" "" "")
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  (setq M0 (+ M0 1.00))
  ); dong while mau nguyen dang
  ;;;;; Xong mau nguyen dang
  ;;;;
  ;;;; Mau khong nguyen dang
  (setq Tn (getint "\nTong so mau khong nguyen dang:"))
  (setq N0 1)
  (while (<= N0 Tn)
  (setq KHmauK (getstring (strcat "\n Ky hieu mau thu " (rtos N0 2 0) ":")))
  (setq DsaumauK (getreal (strcat "\nDo sau lay mau thu" (rtos N0 2 0) ":")))
  ;(setq Den (getreal "\n Den do sau :"))
  (setq KchenmauK (/ (* DsaumauK 1000.00) TYLE)) ; Khoang chen mau
  ; Ve gach
  (setq Kchenmau1K (polar B9 (- (/ pi 2.00)) KchenmauK)) ; Khoang chen mau thang dung
  (setq DchenmauK (polar Kchenmau1K 0 2.00)) ; Dau gach mau
  (setq CUOIK (polar DchenmauK 0 11.0)) ; Cuoi gach mau
  (command ".line" DchenmauK CUOIK "" )
  ; Ghi so hieu mau
  (setq Kchenmau2K (polar B9 (- (/ pi 2.00)) (- KchenmauK 1.50))) ; Khoang so hieu thang dung
  (setq DghimauK (polar Kchenmau2K 0 7.5)) ; Diem ghi so hieu mau
  (command "text" "j" "m" DghimauK "2.0" "0" KhmauK)
  ; Ghi do sau lay mau
  (setq Kchenmau3K (polar B9 (- (/ pi 2.00)) (+ KchenmauK 1.50))) ; Khoang do sau thang dung
  (setq DdosauK (polar Kchenmau3K 0 7.5)) ; Diem ghi so do sau mau
  (command "text" "j" "m" DdosauK "2.00" "0" (strcat (rtos DsaumauK 2 2)))
  ; Ve mau o tru cat
  (setq Dvek (polar BLK2 (- (/ pi 2.00)) Kchenmauk)) ;Diem ve mau thang dung
  (setq Dvek1 (polar Dvek 0 0.75)) ;Diem ve mau
  (command "insert" "MKND" Dvek1 "" "" "")

  (setq BL1 (getstring "\nTrang thai;Cung=1,Nua cung=2, Deo Cung=3, Deo mem=4, Deo chay=5, Chay=6, Deo=deo, Bao hoa=BH :"))
  (command "insert" Bl1 (polar Dvek1 0 -0.75) "" "" "" )
  ;;;Ve mau o mat cat
  (setq KMM (+ (/ (* DsaumauK 1000) TLD) 1.00)
  KMM1 (polar D1 (- (/ pi 2)) KMM))
  (command "insert" BL1 KMM1 "" "" "" )
  (command "insert" "MKND" (polar KMM1 0 0.75) "" "" "")
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  (setq N0 (+ N0 1))
  ); dong while mau khong nguyen dang
  (Setvar "CMDECHO" cmde)
  (Princ "\n\n ......................... ")
  (Setq *erro* m:err m:err nil)

  ;;;;;;;;;;; Xong mau khong nguyen dang
  ;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;; Bat dau vao SPT

  (setq SOSPT (getint "\nTong so lan dong SPT:"))
  (setq SPT 1)
  (while (<= SPT SOSPT)
  (setq DsauSPT (getreal (strcat "\nDo sau Dong SPT thu" (rtos SPT 2 0) ":")))
  (setq N1 (getint "\nSo bua 15cm dau:"))
  (setq N2 (getint "\nSo bua 15cm Tiep theo:"))
  (setq N3 (getint "\nSo bua 15cm cuoi:"))
  (setq N (+ N2 N3))
  (setq KSPT (+ (/ (* DsauSPT 1000.00) TYLE) 1.00)) ; Khoang chen mau SPT
  (setq KSPT1 (polar BLK2 (- (/ pi 2.00)) (+ KSPT 1))) ; Khoang ve mau SPT thang dung
  ;(command "insert" "MSPT" KSPT1 "" "" "")

  ;;;;;;;;;; Ve gach SPT
  (setq KSPT2 (polar B19 (- (/ pi 2.00)) (+ KSPT 1))) ; Khoang chen mau thang dung
  (setq DSPT22 (polar KSPT2 0 0.5)) ; Dau gach mau
  (setq DSPT23 (polar DSPT22 0 6.00)) ; Cuoi gach mau
  (command ".line" DSPT22 DSPT23 "" )
  ;;;;;;;;; Ghi Do sau dong SPT
  (setq DSSPT (polar KSPT2 (- (/ pi 2.00)) -1.50)) ; Khoang so hieu thang dung
  (setq DghiSPT (polar DSSPT 0 3.50)) ; Diem ghi so hieu mau
  (command "text" "j" "m" DghiSPT "2.0" "0" (rtos DsauSPT 2 2) )
  (setq DghiSPT1 (polar DghiSPT (- (/ pi 2.00)) 3.0)) ; Diem ghi so hieu mau
  (command "text" "j" "m" DghiSPT1 "2.0" "0" (rtos (+ DsauSPT 0.45) ))
  ;;;;;;;;;;Ghi so bua
  (setq KN1 (polar KSPT2 0 9.50))
  (command "text" "j" "m" KN1 "2.0" "0" (rtos N1 2 0 ))
  (setq KN2 (polar KSPT2 0 14.50))
  (command "text" "j" "m" KN2 "2.0" "0" (rtos N2 2 0 ))
  (setq KN3 (polar KSPT2 0 19.50))
  (command "text" "j" "m" KN3 "2.0" "0" (rtos N3 2 0 ))
  (setq KN (polar KSPT2 0 24.50))
  (if (> N 50)
  (command "text" "j" "m" KN "2.0" "0" ">50")
  (command "text" "j" "m" KN "2.0" "0" (rtos N 2 0 ))
  )

  ;;;;;;;;;;Ve do thi o tru cat


  (setq DTH (polar B18 (- (/ pi 2.00)) (+ KSPT 1))) ;Diem nguon
  (setq DTH1 (polar DTH 0 (/ N 2.00)))
  (if (> N 50)
  (progn
  (setq DTH1 (polar DTH 0 25.00))
  (command "insert" "Dspt" DTH1 "" "" "")

  (command "insert" "mt" DTH1 "" "" "")
  );dong
  (command "insert" "Dspt" DTH1 "" "" "")

  );Dong (if (> N 50)
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;ve do thi o mat cat
  (setq MCPT (+ (/ (* DsauSPT 1000.00) TLD) 2.00))
  (setq MCPT1 (polar DSPT1 (- (/ pi 2.00)) MCPT)) ;Diem nguon
  (setq MCPT2 (polar MCPT1 0 (/ N 2.00)))
  (if (> N 50)
  (progn
  (setq MCPT2 (polar MCPT1 0 25.00))
  (command "insert" "Dspt" MCPT2 "" "" "")

  (command "insert" "mt" MCPT2 "" "" "")
  );dong
  (command "insert" "Dspt" MCPT2 "" "" "")

  );Dong (if (> N 50)
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  (setq SPT (+ SPT 1))
  );Dong(while (<= SPT SOSPT)

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;vong lap ve thuoc
  (command "color" "254")
  (setq NTD (fix (/ Dosau (/ TYLE 100))))
  (setq NTN (fix (* (/ Dosau (/ TYLE 100)) 10)))
  ;;;;;;;;;;;;;;;Thuoc SPT;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  (setq NTD1 1)
  (setq NTN1 1)
  (while (<= NTD1 NTD )

  (setq Bth1 (polar B18 (- (/ pi 2.00)) (* 10 NTD1)))
  (setq Bth2 (polar Bth1 0 30))
  (command ".line" Bth1 Bth2 "" )

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;Thuoc o bieu do SPT tren mat cat
  ;;;;;;;;;;;;;;;
  (setq Bthmc1 (polar DSPT1 (- (/ pi 2.00)) (* 10 NTD1)))
  (setq Bthmc2 (polar Bthmc1 0 25))
  (command ".line" Bthmc1 Bthmc2 "" )

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;;Thuoc ti le o lo khoan
  (setq Bth3 (polar B15 (- (/ pi 2.00)) (* 10 NTD1)))
  (setq Bth4 (polar Bth3 0 2.50))
  (command ".line" Bth3 Bth4 "" ); doan dai
  (setq NTD1 (+ NTD1 1))
  )
  (while (<= NTN1 NTN )
  (setq Bth5 (polar B15 (- (/ pi 2.00)) NTN1))
  (setq Bth6 (polar Bth5 0 1.20))
  (command ".line" Bth5 Bth6 "" ); doan ngan
  (setq NTN1 (+ NTN1 1))
  )

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;

  ;;;;;;;;;;;;;;Xong lo khoan
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  (Setvar "CMDECHO" cmde)
  (Princ "\n\n Lien he voi .........................")
  (Setq *erro* m:err m:err nil)
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;Tiep Tuc Mat cat
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  (if (< so Y)
  ( progn

  (setq Khcach1( getreal ( strcat "\nCho khoang cach ho khoan thu " (rtos (+ so 1) 2 0 ) " toi ho khoan truoc do ( m ) :" )))
  (setq Gachgiua( polar D5-1 (-(/ PI 2 )) 5 ))
  (setq ChuKcach( polar Gachgiua 0 (-( / (* Khcach1 1000) 2 TLN) 2)))
  (command "text" "style" "vntime" ChuKcach "2" "0" (rtos Khcach1 2 2 ) )
  );dong ( progn
  );dong (if (< so Y)


  (command "redraw" "")

  ;;;;;;;;Xong phan ve mat cat


  (setq Khcach (+ Khcach Khcach1 ) )
  (setq so(+ 1 so ))
  );dong (while (<= so y)
  ));Dong cond1
  ;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;;

  ); Dong progn if Y>1
  ) ; Dong if Y>1
  ;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;Neu Y=1  ); ket thuc

  ;;;; Xong tat ca

  Bài Viết Cùng Chuyên Mục:

  [you] hãy cùng hautrungnguyen8x xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
  -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
  -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

 2. #2
  Dân Địa Chất
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gửi
  9

  Level: 20 [?]
  Experience: 24.653
  Next Level: 29.658

  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Level: 1 [♥ Mr.Km ♥]
  Life: 0 / 21
  Magic: 3 / 476
  Experience: 86%

  Mặc định Re: Tiếp bài trên

  Xin hãy gửi cho mọi người hướng dẫn sử dụng lisp vẽ mặt cắt địa chất công trình, tôi đã thử nhưng bản vẽ không thể hoàn thiện bị dừng giữa chừng, Địa chỉ cần bạn trả lời: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (ĐT:0977707372)
  Lần sửa cuối bởi lammit; 06-19-2011 lúc 12:37 PM
  [you] hãy cùng lammit xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
  -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
  -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •