>>Suy Ngẫm: Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại.
Men are born to succeed, not to fail.
Henry David Thoreau
.

Lời nhắn từ diễn đàn

Sorry - no matches. Please try some different terms.