>>Suy Ngẫm: Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.
For success, attitude is equally as important as ability.
Walter Scott
.

Lời nhắn từ diễn đàn

Sorry - no matches. Please try some different terms.