>>Suy Ngẫm: Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.
To be successful, you've got to be willing to fail.
Frank Tyger
.

Lời nhắn từ diễn đàn

Sorry - no matches. Please try some different terms.