>>Suy Ngẫm: Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó.
The ladder of success doesn't care who climbs it.
Frank Tyger
.

Lời nhắn từ diễn đàn

Sorry - no matches. Please try some different terms.